กรุณาติดตามที่ระบบบริหารบทความ

https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/index

สำนักงาน
กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา อาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ 035248000 ต่อ 8528
โทรสาร: 035248000 ต่อ 8528