แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสาร

วารสารแจ้ง TCI ขอเปลี่ยนกำหนดเผยแพร่วารสารจากปีละ 2 ฉบับ เป็น 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร

Share This: